Instytut Miast Praw Człowieka 

Tworzymy zespół osób eksperckich posiadających doświadczenie we wsparciu procesów, tworzeniu strategii równościowych, polityk antydyskryminacyjnych. Chcemy, aby wszystkie one – czy na szczeblu lokalnym, regionalnym, czy ogólnopolskim — były zintegrowane, efektywne, prowadzące do większej spójności społecznej, przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Instytut Miast Praw Człowieka współpracuje z miastami i regionami, instytucjami i organizacjami, a także z biznesem, oferując zasoby eksperckie w badaniach,  budowaniu strategii i polityk równościowych i antydyskryminacyjnych, zarządzaniu i monitorowaniu procesów, dostarczaniu skutecznych  narzędzi, organizacji warsztatów i szkoleń. Oferujemy również mentoring i możliwość współpracy i dzielenia doświadczeń z naszymi partnerami i partnerkami z innych sektorów oraz osobami eksperckimi z doświadczeniem międzynarodowym, reprezentujących europejskie organizacje i miasta praw człowieka, które skutecznie wdrażają standardy minimum praw człowieka. Współpracujemy i wspieramy  osoby lobbujące i działające społecznie, aktywistycznie, na rzecz praw człowieka. 

Wszystkie polityki – od edukacji, po zdrowie, opiekę społeczną, czy rozwój ekonomiczny – winny być tworzone jako równościowe i włączające, na bieżąco monitorowane pod kątem ich wpływu społecznego i równościowego. Celem jest zbudowanie systemu dla równości, co przełoży się na wysoką jakość usług i jakość życia.  Nasza wiedza i doświadczenie pomoże w osiągnięciu celu, poprzez:

 1. Diagnozę: od czego wychodzimy? Desk research.
 2. Plan: jak zrobić więcej spójności za te same pieniądze?
 3. Narzędzia: jak zmierzyć/ jak wycenić/jakie działania/jak wdrożyć/ jak monitorować?
 4. Wdrożenie: zarządzanie procesem, wsparcie/przygotowanie strategii i polityk 
 5. Monitoring i ewaluacja
Badania:
 • diagnozy do polityk/programów równego traktowania
 • ewaluacje projektów, działań równościowych, w tym m.in. realizacji programów równego traktowania
 • badania jakościowe (m.in. fokusy, wywiady indywidualne, analizy treści)
 • badania ilościowe (ankiety, kwestionariusze)
 • desk research, analizy dokumentów
 • przeglądy teoretyczne
Ekspertyzy (tworzenie dokumentów):
 • programy/polityki równego traktowania
 • polityka (inne dokumenty) antymobbingowa/przeciwdziałania dyskryminacji wewnątrz instytucji/organizacji
 • wewnętrzne wytyczne/standardy związane z wdrażaniem zasad równego traktowania/praw człowieka
Wsparcie procesowe (facylitacja grup roboczych, działania partycypacyjne wokół tworzenia dokumentów):
 • proces certyfikacji/dopasowania do ram Miast Praw Człowieka FRA oraz audyt pod kątem realizacji zapisów MPC
 • tworzenie programów/polityk równego traktowania
 • tworzenie standardów związanych w równym traktowaniem
 • tworzenie GEP (Gender Equality Plan)
 • ocena realizacji projektów pod kątem równościowym

 

Szkolenia:
 • polityka antyprzemocowa, antydyskryminacyjna – modele wdrożeniowe 
 • język inkluzywny, komunikacja inkluzywna
 • urząd/instytucja/organizacja jako równościowe miejsce pracy
 • wizerunek równościowy
 • luka płacowa
 • zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem
 • coaching indywidualny i grupowy, action learning
 • treningi kompetencji dla pracowników i kadry zarządzającej
 • wsparcie kobiet powracających do życia zawodowego
 • kobieta 50+ na rynku pracy
 • sieciowanie i networking, w tym networking kobiet
 • work-life balance i zdrowie psychiczne pracowników
 • facylitacja procesów z udziałem dużej liczby osób uczestniczących
Komunikacja praw człowieka i kampanie społeczne:
 • tworzenie założeń i scenariuszy spotów
 • etyczna komunikacja 
 • inkluzywne social media
Oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb samorządu/jednostki/organizacji i przygotowywana po wspólnych konsultacjach.

Zapraszamy do kontaktu: