Ewa Stokłuska

Ewa Stokłuska

Specjalizacja: partycypacja obywatelska, procesy dialogu, narzędzia wspierające równe traktowanie i niedyskryminację
Z wykształcenia i doświadczenia socjolożka i badaczka społeczna. Specjalizuje się w tematyce partycypacji obywatelskiej i równego traktowania – zajmowała się m.in. wdrażaniem mechanizmów budżetów obywatelskich, prowadzeniem konsultacji społecznych i operacjonalizacją zapisów Deklaracji LGBT+ po stronie UM st. Warszawy. W latach 2017-2018 kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, w latach 2020-2021 wicedyrektorka Centrum Komunikacji Społecznej UM st. Warszawy. Współodpowiedzialna za tworzenie dokumentów strategicznych w samorządach, m.in. „Polityki różnorodności społecznej Warszawy”, Programu Operacyjnego „Wspólnota” do Strategii #Warszawa2030 i Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Projektuje i prowadzi procesy włączające obywateli w różne procesy decyzyjne oraz działania badawcze na potrzeby tworzenia polityk publicznych, a także facylituje procesy dialogu w sprawach społecznych.