NASZA FILOZOFIA

Równe traktowanie dotyczy nas wszystkich.

Osoby z widocznymi niepełnosprawnościami, to tylko jedna z grup chronionych i narażonych na dyskryminację. Do grup tych należą bowiem i kobiety, dyskryminowane jako młode dziewczynki w sporcie i mężczyźni, którzy jako chłopcy są dyskryminowani w systemie edukacji. 

Równe traktowanie to zagadnienie dużo szersze niż wypracowane dotąd praktyki względem osób z niepełnosprawnościami. To kwestia horyzontalna, które towarzyszy nam wszystkim na różnych etapach życia (wiek), stanu zdrowia (sprawność, choroby przewlekłe), płci (funkcje rodzicielskie kobiet, zachowania ryzykowne młodych mężczyzn), tożsamości i orientacji (młode osoby LGBT i próby samobójcze) i we wszystkich obszarach życia.

Równe traktowanie podnosi jakość życia.

Myśląc o dostępności, myślimy obecnie o dostosowaniu swoich usług względem widocznych wykluczeń (np. rampa, pętla indukcyjna, tłumaczenie, organizacja wydarzeń, wyciszanie przestrzeni dla osób neuroróżnorodnych). Tego typu dostosowania stanowią element równego traktowania, który znosi fizyczne bariery dostępności. 

Bariery równych szans, których doświadczają różnorodne grupy, nie mają tylko charakteru fizycznego, które da się rozwiązać „błyskawicznie” – szkoleniem i konkretnym dostosowaniem. Ich włączenie i zagwarantowanie równego traktowania będzie miało charakter bardziej długofalowy, procesowy. Stanowić będzie znoszenie barier często niewidocznych ale jak najbardziej rzeczywistych i rzutujących na jakość życia mieszkańców i mieszkanek.

Poszerzamy rozumienie równego traktowania – zależy nam zarówno na dostosowaniach wymaganych ustawowo, jak również na dostępności szeroko rozumianych miejskich usług dla różnorodnych grup mieszkańców. Zależy nam, by wzmacniały one ich aktywne uczestnictwo w życiu miasta i równy dostęp do miejskich zasobów, wspierały włączenie (społeczne, ekonomiczne, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne) oraz wyrównywały szanse tym osobom, które tego potrzebują. Chcemy by nikt nie doświadczał dyskryminacji w obszarze miejskich usług.

Każde działanie powinno być od początku stworzone tak, by wzmacniać równość.

W takim ujęciu równego traktowania, nakierowanym na jak najwyższa jakość życia mieszkańców, ciężar ciężkości przeniesiony jest z dostosowywania działań na takie ich projektowanie, które ujmuje demografię, uwarunkowania i potrzeby możliwie najszerszej liczby mieszkańców. Dostosowania także będą, oczywiście, potrzebne. Ale w ramach planowania włączającego różne grupy mieszkańców, będą one  planowane w sposób bardziej użyteczny i racjonalny. 

Patrząc z takiej perspektywy, aktywne podejście do planowania włączającego, stanowi prewencję wykluczenia mieszkańców, czasem nazywaną „aktywizacją”. W podejściu równego traktowania chcemy by aktywny był zarówno urząd jak i mieszkańcy, zaangażowani na rzecz dobra własnego i wspólnoty. 

Nie ma miejskiego działania, które nie byłoby dla mieszkańców. Czy nowa droga, czy ZTM, przestrzeń, sport, kultura, PESEL, podatek lokalny, zatrudnienie, edukacja i przedsiębiorczość – wszystkie te, szeroko rozumiane usługi, mają swoich odbiorców. A odbiorcy ci są różnorodni i mają zróżnicowane możliwości, potrzeby, oczekiwania, aspiracje.
Zapraszamy do kontaktu!